Pohr FbU 2007
 Pohr FbU 2005
 Pohr FbU 2004
 Pohr FbU 2003
 Pohr FbU 2002
 Pohr FbU 2001